Nhân Xấu Ắt Quả Khổ

Nhân Xấu Ắt Quả Khổ
Bài thơ "Nhân Xấu Ắt Quả Khổ". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

 

 

Trong các pháp ý làm chủ

Sai sử chúng dân tranh thủ thi hành

Nói làm với ý lưu manh

Khổ não đeo níu theo anh mãi hoài

Cho dù ngày tháng phôi phai

Thế nhưng quả ấy không sai chút nào

Hiện giờ chúng đang xôn xao

Mùa màng sung mãn ghé vào thăm ta

Gieo nhân xấu khổ mãi mà

Không ai dễ thoát dù xa chốn này

Lên rừng, xuống biển, đâu đây

Mỗi khi quả chín viếng ngay hiện thời

Làm người con Phật nhớ lời

Như Lai chỉ giáo suốt đời chớ quên

Làm lành lánh dữ phải chuyên

May chăng thoát khổ xứ miền bạn đang

Vượt sầu bi, cảnh cơ hàn

Cuộc đời tự tại tâm an thân bình.

Giác Hạnh – Suối Nguồn

GTTT, USA, ngày 01/06/2015

Tác giả bài viết: Giác Hạnh – Suối Nguồn