Tạng Luật - Phân Tích Giới Bổn

Tạng Luật - Phân Tích Giới Bổn
Tạng Luật Bộ Phân Tích Giới Bổn (Vinayapitaka Suttavibhanga), do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch năm 2004

 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: budsas.org