Pāli Căn Bản
Pāli Căn Bản

Pāli Căn Bản, do ĐĐ. TS. Giác Hạnh (Dhammadhara) chuyển dịch.

Tự Điển Pāli-Việt Giản Lược
Tự Điển Pāli-Việt Giản Lược

Tự điển Pāli-Việt giản lược, Hòa thượng Bửu Chơn Nāga Mahāthera PL. 2521 - DL. 1976