Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu I
Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu I

Tạng Luật Bộ Phân Tích Giới Bổn (Vinaya Pitaka Suttavibhanga), Phân Tích Giới Tỳ-khưu I (Bhikkhuvibhanga I) do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

Tạng Luật - Phân Tích Giới Bổn
Tạng Luật - Phân Tích Giới Bổn

Tạng Luật Bộ Phân Tích Giới Bổn (Vinayapitaka Suttavibhanga), do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch năm 2004

Giới thiệu về Tạng Luật
Giới thiệu về Tạng Luật

Giới thiệu về Tạng Luật, do Tỳ khưu Indacanda biên soạn

Kinh Tiểu Bộ
Kinh Tiểu Bộ

Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya) do Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt

Kinh Tương Ưng Bộ
Kinh Tương Ưng Bộ

Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya) do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Tăng Chi Bộ
Kinh Tăng Chi Bộ

Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikàya) do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Trung Bộ
Kinh Trung Bộ

Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya) do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Trường Bộ
Kinh Trường Bộ

Trường Bộ Kinh (Dìgha Nikàya) do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Pāli Căn Bản
Pāli Căn Bản

Pāli Căn Bản do ĐĐ. TS. Giác Hạnh chuyển dịch từ nguyên tác Pali Primer, compiled by Lily de Silva, M.A., Ph.D., University of Peradeniya, Sri Lanka. Lưu ý: Đọc với phông chữ VU-Times (Viet-Pali Unicode)

  Trang trước  1, 2, 3