Vi Diệu Pháp: Mục lục tổng quát
Vi Diệu Pháp: Mục lục tổng quát

Vi Diệu Pháp (Abhidhamma - A-tỳ-đàm - Thắng Pháp): Mục lục tổng quát

Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani)
Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani)

Bộ Pháp Tụ (DHAMMASAṄGANI). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera

Bộ Phân Tích (Vibhanga)
Bộ Phân Tích (Vibhanga)

Bộ Phân Tích (VIBHAṄGA). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera

Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha)
Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha)

Bộ Chất Ngữ (DHĀTUKATHĀ). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera.

Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti)
Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti)

Bộ Nhân Chế Định (PUGGALAPAÑÑATTI). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu)
Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu)

Bộ Ngữ Tông, Những Điểm Dị Biệt (KATHĀVATTHU). Tâm An - Minh Tuệ dịch

Bộ Song Đối (Yamaka)
Bộ Song Đối (Yamaka)

Bộ Song Đối (Yamaka). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera.

Bộ Vị Trí (Patthana)
Bộ Vị Trí (Patthana)

Bộ Vị Trí (PAṬṬHĀNA). Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự Santakicca Mahā Thera.

Chú Giải Bộ Pháp Tụ
Chú Giải Bộ Pháp Tụ

Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasālinī). Tác giả: Buddhaghosa. Bản tiếng Anh: PE. Naung Tin, M.A. Biên tập: Rhys Davids. Bản tiếng Việt: Tỳ Khưu Thiện Minh.

Chú giải Thuyết Luận Sự
Chú giải Thuyết Luận Sự

Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana Atthakathā). Nguyên tác: Kathāvatthuppakarana Atthakathā. Biên dịch Anh ngữ: Bimala Churn Law, PhD., M.A, BL. Biên dịch Việt ngữ: Tỳ Kheo Thiện Minh

Vi Diệu Pháp Toát Yếu
Vi Diệu Pháp Toát Yếu

Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha Sangaha), Luận sư Anuruddha, do Hòa thượng Nārada Mahā Thera chú giải, và Phạm Kim Khánh dịch.

Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Thắng Pháp Tập Yếu Luận

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasangaha Sangaha) hay Môn Tâm Lý Học của Đạo, do Tỳ kheo Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh dịch và giải

Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha)
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha)

Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka), Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha), do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch.

Vi Diệu Pháp Giảng Giải
Vi Diệu Pháp Giảng Giải

Vi Diệu Pháp Giảng Giải. Tác giả: Tỳ kheo Giác Chánh.

Vi Diệu Pháp Nhập Môn
Vi Diệu Pháp Nhập Môn

Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tác giả: Tỳ kheo Giác Chánh. NXB Sālā, Sài Gòn, 1974

Siêu Lý Học
Siêu Lý Học

Siêu Lý Học. Tác giả: Tỳ kheo Giác Chánh

Các biểu đồ Vi Diệu Pháp
Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày
Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày

Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngàỵ Nguyên tác: "Abhidhamma in daily life", Tác giả: Nina Van Gorkom. Ðại đức Thiện Minh dịch ra Việt ngữ. Kỳ Viên Tự xuất bản, 2001

Tâm Sở (Cetasikas), Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo
Tâm Sở (Cetasikas), Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo

Tâm Sở (Cetasikas), Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo. Nguyên tác: Cetasikas. Tác giả: Nina Van Gorkom. Dịch giả: Tỳ kheo Thiện Minh

Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng
Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng

Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Tác giả: Hòa thượng Janakabhivamsa. U Ko Lay dịch sang Anh ngữ. Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ.


Các tin khác
1, 2, 3  Trang sau