Câu Chuyện Của Tỳ Kheo Ni Kundalakesi
Câu Chuyện Của Tỳ Kheo Ni Kundalakesi

Câu Chuyện Của Tỳ Kheo Ni Kundalakesi (Câu 102 & 103).

14. Đôi Bạn Ngày Xưa
14. Đôi Bạn Ngày Xưa

Câu chuyện nhân quả "Đôi Bạn Ngày Xưa".

13. Cả Hai Đời An Vui
13. Cả Hai Đời An Vui

Câu chuyện Cả Hai Đời An Vui.

12. Khổ Đau Do Ganh Tỵ
12. Khổ Đau Do Ganh Tỵ

Câu chuyện Khổ Đau Do Ganh Tỵ.

11. Nhân Quả Thiện Tâm
11. Nhân Quả Thiện Tâm

Câu chuyện "Nhân Quả Thiện Tâm".

10. Nhân Quả Nghề Đồ Tễ

Câu chuyện "Nhân Quả Nghề Đồ Tễ".

09. Ngài Quá Tuyệt Vời!!!
09. Ngài Quá Tuyệt Vời!!!

Câu chuyện "Ngài Quá Tuyệt Vời".

08. Thương Thầy Nhưng Đành Bó Tay
08. Thương Thầy Nhưng Đành Bó Tay

Câu chuyện "Thương Thầy Nhưng Đành Bó Tay".

07. Câu Chuyện Tấm Y Vàng
07. Câu Chuyện Tấm Y Vàng

Câu Chuyện Tấm Y Vàng.

06: Câu Chuyện Li Kỳ Của Mahākāla & Cūlakāla
06: Câu Chuyện Li Kỳ Của Mahākāla & Cūlakāla

Câu Chuyện Li Kỳ Của Mahākāla & Cūlakāla.

05. Không Vâng Lời Thầy
05. Không Vâng Lời Thầy

Câu chuyện Không Vâng Lời Thầy.

04. Câu Chuyện Chung Chồng
04. Câu Chuyện Chung Chồng

Câu Chuyện Chung Chồng

03. Không Biết Thủ Phận
03. Không Biết Thủ Phận

Câu chuyện Không Biết Thủ Phận.

02. Đức Cung Kính Sâu Sắc
02. Đức Cung Kính Sâu Sắc

Câu chuyện Đức Cung Kính Sâu Sắc.

01. Câu Chuyện Nhân Quả Đôi Mắt Đại Đức Cakkhupala
01. Câu Chuyện Nhân Quả Đôi Mắt Đại Đức Cakkhupala

Câu Chuyện Nhân Quả Đôi Mắt Đại Đức Cakkhupala.